znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Stavební práce na toku Říčky

aktuální do: 30. 06. 2022, vloženo 17. 02. 2022

Stavba   „Říčka, ř. km 0,000 – 1,030, Měnín, oprava OH “.

 

Vážení občané, povodí Moravy, respektive firma Agromeli spol. s r. o., zahajuje v měsíci březnu 2022 stavební práce na opravě ochranných hrází na dolním toku Zlatého potoka – Říčky. Jde o úsek od mostu u rybníčka po soutok Říčky s Litavou. Ukončení prací je naplánováno na červen 2022.

 

Stavba spočívá především v opravě a dosypání ochranných hrází na kolaudovanou výšku, opravě opevnění v korytě ve formě vybudování patek z kamenné rovnaniny a s tím spojené kácení dřevin nacházejících se v průtočném profilu, kde by mohly při zvýšených průtocích tvořit překážku v toku. Dále pak dřevin nacházejících se v prostoru ochranných hrází, kde prorůstající kořeny způsobují narušování integrity ochranných hrází. Z těchto důvodů bylo vytipováno celkem 25 kusů dřevin a 125 m2 keřů, které jsou určeny k odstranění. Současně bylo přihlédnuto k tomu, aby odstraňovaných dřevin bylo co nejméně, ponechávané vzrostlé dřeviny budou po dobu stavby opatřeny ochranou proti poškození a ty dřeviny, které to potřebují, budou ošetřeny odborným řezem.

 

V prostoru mezi profily 20 až 24  dle přiložených situací (za rodinnými domy č. p. 350 až 248), se nachází několik menších stromů, které by bylo možné vlastníky přesadit, pokud o to mají zájem, jinak i ty budou v rámci stavby odstraněny. V tomto prostoru bude ponechána pouze vzrostlá švestka, která se nachází na hraně paty ochranné hráze.

 

Je zde i několik zařízení k odběru povrchové vody, která jsou převážně nelegální a i ty budou v rámci stavby odstraněny. Občanům, kteří mají odběr vody legální a prokážou se povolením k odběru, těm bude zařízení po dobu stavby, dle možností, dáno bokem a následně navráceno. Těm občanům, kteří mají nainstalováno zařízení k odběru vody nelegálně, bude v rámci stavby odstraněno a ponecháno na pozemku vlastníka. Pokud budou mít o odběr vody zájem do budoucna, je třeba si povolení k odběru vody zlegalizovat na vodoprávním úřadě v Židlochovicích.

 

Dále by bylo dobré, pro větší přehlednost, aby si občané označili své výustí do toku, postačí například zapíchnutím kolíku se zářivě nabarveným vrškem. Popřípadě minimálně alespoň dát vědět například bagristovi, až uvidí, že se k jejich vyústí blíží. Předejdeme tak tomu, že se pozapomene na vyústi, které nejsou v terénu příliš patrné.

 

V rámci stavby bude taktéž odstraněno několik nelegálně umístěných lávek a budou taktéž ponechány na pozemku vlastníka, v případě nejasností o vlastnictví, budou lávky zlikvidovány. Platí stejně, jako v předchozím případě, pokud budou občané na umístění lávky přes tok trvat, je třeba, aby byly lávky postaveny legálně a odpovídaly normovým parametrům.

 

Upřesňující informace ke stavbě naleznete v přiložených přílohách, kde je i tiskopis „Žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu“, pomocí kterého je možno zlegalizovat odběry vody z Říčky.