znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Komunální odpad, recyklace, svoz odpadu

 

Sběr použitých kuchyňských oleje a tuků

      Na podzim letošního roku byla obec vyzvána společností Fritex s.r.o. z Vladislavy, zabývající se nakládáním s výše uvedeným odpadem, použitým kuchyňských olejem a tukem, ke spolupráci. Společnost Fritex dovede ekologicky likvidovat a druhotně využívat takto vyprodukovaný odpad občany obce. Odpad je evidován pod katalogovým číslem 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“. Společnost má souhlas k provozování zařízení k likvidaci tohoto odpadu, vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina, identifikační kód zařízení: CZJ00541, dále souhlas Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, veterinární schvalovací číslo: CZ 61711310 a je držitelem evropského certifikátu, registrační číslo: EU-ISCC-Cert-DE120-20180022. Tato druhotná surovina je využita k výrobě biopaliv.

     Cílem společnosti je prostřednictvím obce oslovit občany k tomu, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. Použitý kuchyňský olej a tuk lze po vychladnutí nalít přes sítko trychtýřem do PET lahve, řádně uzavřít a odnést do sběrných nádob na určené místo po obci. Použití kuchyňský olej a tuk se tak nemusí lít do odpadu a kanalizace, kterou zanáší a nemusí být vyléván do přírody, která se tím ničí. Touto činností společně se přispívá k ochraně životního prostředí.

      Na konci prosince letošního roku bude na obci spuštěn zkušební provoz sběru PET lahví s použitým kuchyňským olejem a tukem do nepropustných řádně označených nádob,  umístěných na zřízených sběrných místech. Zapůjčené nádoby budou zkušebně umístěny na tři sběrná místa v obci. Na sběrné hnízdo u obchodu Karlovy pekárny, sběrné hnízdo na Sídlišti a na sběrné místo ve Dvoře za obecním úřadem. Návod, jak používat sběrné nádoby je uveden přímo na nich. Současně je zveřejněn na webových stránkách obce a v tomto čísle zpravodaje. Společnost Fritex bude provádět pravidelný svoz v dohodnutých intervalech. V případě dřívějšího naplnění bude odvoz nádob společnosti oznámen obcí. Naplněné nádoby budou měněny vždy za prázdné a čisté. Frekvence svozu bude přizpůsobena požadavkům a potřebám obce.

      Rizikem je neukázněný občan, který do nádoby bude ukládat i jiný odpad, než ke kterému je určena. Společně se společnosti obec věří, že občané budou využívat tuto službu správným způsobem.