znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Křest

krest1
KŘEST

Křest, brána svátosti, jehož přijetí, skutečné nebo aspoň touhou, je nutný ke spáse. Jím jsou lidé zbavováni hříchu a znovuzrozeni v děti Boží. Jím jsou nezrušitelným znamením připodobněni Kristu a včleněni do církve. Křest se platně udílí jedině omytím přirozenou vodou a pronesením nutné slovní formule.

Udělování křtu

Udělení křtu je třeba řádně připravit, proto:

  1. Dospělý, který chce přijmout křest, nechť je přijat do katechumenátu a podle možnosti ať je uváděn do svátostného života po stupních podle "Uvedení do křesťanského života" (iniciace) upraveného biskupskou konferencí a podle zvláštních předpisů vydaných od téže biskupské konference.
  2. Rodiče a také kmotři dítěte, které má přijmout křest, nechť jsou řádně poučeni o významu této svátosti a o povinnostech, které s tím souvisejí. Farář buď sám nebo skrze jiné ať se postará, aby pastoračními napomenutími, ano, i společnou modlitbou, byli rodiče patřičně poučeni, nejlépe když se shromáždí více rodin. Kde je to možné, nechť je i navštíví.

O přijímajících křest

Pokřtěn může být každý dosud nepokřtěný člověk a jen člověk.

Aby mohl být pokřtěn dospělý, musí projevit vůli přijmout křest, být dostatečně poučen o pravdách víry a křesťanských povinnostech a v době katechumenátu se prakticky osvědčit v křesťanském životě. Ať je mu také připomenuto, aby litoval svých hříchů.

Dospělý, který se nachází v nebezpečí smrti, může být pokřtěn, když má alespoň nějaké poznání o hlavních pravdách víry a jakýmkoliv způsobem projeví svůj úmysl přijmout křest a slíbí, že bude zachovávat přikázání křesťanského náboženství.

Nebrání-li tomu nějaká vážná překážka, ať je ihned po křtu dospělý biřmován a zúčastní se slavení eucharistie a přijme sv. přijímání.

Rodiče jsou povinni postarat se o to, aby jejich děti byly pokřtěny během prvních týdnů, pokud možno co nejdříve po narození, ba dokonce již před jeho narozením, jsou povinno navštívit faráře, aby požádali o svátost pro dítě a patřičně se na ně připravili.

Jestliže se dítě nachází v nebezpečí smrti, ať je pokřtěno ihned.

K dovolenému udělení křtu dítěte se žádá:

  1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich či souhlas těch, kdo rodiče před zákonem zastupují,
  2. odůvodněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolickém náboženství, není-li tu naprosto takové naděje, nechť se křest odloží ve shodě s předpisy partikulárního práva a rodičům se sdělí důvod odkladu.

Kmotři

Pokud je to možno, má mít kandidát křtu kmotra. Ten má pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života.

Dítě, které má být pokřtěno, nese ke křtu spolu s rodiči kmotr, který se bude snažit o to, aby pokřtěný vedl křesťanský život odpovídající přijaté svátosti a plnil si věrně s přijetím křtu spojené povinnosti.

Za kmotra je třeba vybrat buď jednoho muže nebo jednu ženu nebo také dvojici - muže a ženu.

Za kmotra může být připuštěn ten, kdo:

  1. je označen křtěncem nebo jeho rodiči či zástupci rodičů, nebo když tito nejsou, je označen farářem nebo udělovatelem křtu, splňuje požadavky stanovené pro kmotra a má úmysl tento úkol zastávat,
  2. dovršil 16 let věku, jestliže nestanovil diecézní biskup jinou věkovou hranici či farář nebo udělovatel křtu jsou mínění, že se ze spravedlivé příčiny má učinit výjimka,
  3. je katolíkem, biřmovaným, přijal již Nejsvětější eucharistii a také vede život v souladu s vírou a službou, kterou přijímá,
  4. není postižen žádným uloženým nebo vyhlášeným kanonickým trestem,
  5. není otcem ani matkou křtěného.

Pokřtěný, který patří k nekatolické církevní společnosti, ať je přijat jen společně s katolickým kmotrem a to jenom jako svědek křtu.

Prosíme, aby křest byl nahlášen 1 měsíc předem.
Je třeba donést potvrzení o křtu a biřmování kmotra.